တစ်ပုံစံထဲသို့ဝင်ခြင်းငှါအဘို့အတရားသူမိသားစုရေးရာ(အခမဲ့)အဆိုပါလွှဲပြောင်းဖို့မိသားစုတရားရုံးကတရားစီရင်ခွင့်ပါမစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိဘများ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ခြာဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့(သို့မဟုတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်ခြာ)၊ကွဲပြားခြားနားသောအ ၏ကှဲ:(အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများ)။