ဒၵါ:ဤအကြောင်းအဘယ်အရာ၊လ့လာအဂၤလိပ္သ:သောင်း၊နာမဝိသေသနနှင့်ကြိယာဝိသေသန၊ကိုယ်ပိုင်ဝါကျ၊ကုန်း။ အကယ္မဲေသွယ်ဝိုက်၏အစိတ်အပိုင်းအဝါကျ(နှစ်ဦးစလုံးဥပမာထက္)၊မရှိမေးခွန်းအမှတ်အသား။