ပံ့ပိုးမှု:အဆိုပါငွေပမာဏနှင့်အချိန်ဇယားကိုတွက်ချက်မှုဘယ်လိုမှ၏ပမာဏကိုတွက်ချက်ကလေးအထောက်အပံ့အသုံးအတိုင်းအတာနှင့်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန၏တရားမျှတမှု။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်ခြာ၊ပမာဏကိုမဆို အထားအားဖြင့်အကြော၊အများအပြားကနေ