ရှေ့နေများ၏ပြင်သစ်အွန်လိုင်း!


ယောသပ် -ဥပဒေမှာရှေ့နေချုပ်-ရှေ့နေမှာဘား၏


ရှေ့နေမှာဘား၏ နဲ့ရစ်၊အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီနှင့်ကူညီတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒေသများတွင်အလုပ္သဥပဒေ၊ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊စားသုံးသူဥပေဒ၊ကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့်ဥပဒေ၏။ အလုပ်လုပ်ဘာသာစကားများမှာပြင်သစ်၊အင်္ဂလိပ်၊စပိန်၊အီတလီ။ အ ။ ယောသပ်èအားလုံး ရစ္က ၊ သာ ၊ အီး လုံး သာ ။ လိုယိုယူဆ အီး သာ သာ ။.