အီတလီနိုင်ငံ:လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၂။ ငါကြားရခြည်မ လဂွါ ၊ ‘။ ၃။ ဒပ္ပ၊ရှုးရစ္က သောဆူး ၊ ႏ ရစ္က ၚမ်ား ။ အားလုံး ရစ္က မ အတွက်ဂွါ ၊ အ ၊ အ သာေ ယခင်။ ၂။ အခါတစ်စုံတစ်ဦးကိုမသိသောသူအီတလီရှိပေါ်လာဖို့၊တရားရုံးကခန့်သည်။ ၃။ ရှိသမျှပစ္စည်း၊မီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊အယူကြလိမ့်မည်တစ်ခုရှေ့တော်၌တရားသောသူလုပ်ဆောင်သစ္စာရှိရှိ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ။ ထိုသို့သည့်အခါလိုအပ်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်စာမေးပွဲ၏စာရွက်စာတမ်းများမဟုတ်သောအရေးအတွက်အီတလီ၊အကြောစီရင်နိုင်ေဘာသာပြန်သူကျိန်တစ်ခုနှင့်အညီ၊ရှေ့ဆောင်းပါး။