၏ခွဲခြာခံေျမ-ထောင်အများစုမှာစုံတွဲများကိုလက်ထပ်ရဘဲစာချုပ်နှင့်ထို့ကြောင့်ဘာသာရပ်အစစ်အစိုးရအသိုင်းအလျှော့ချဖို့ ။ အများအပြားစုံတွဲများလည်းချမှတ်စစ်အစိုးရ၏အခွဲခြာ၏။