အ — ရစ္က လုပ္လ်က္ရိွ ။

အီး ရစ္က ၊ နှစ်ဆယ်ရှစ် -အပိုဆုငါးရာ ၁၈ သုံး:၊၊é အးေပးစက္ လုံး ။ သာ:။